Všeobecné obchodní podmínky

Dodavatel

OSIT s.r.o.
Jitřní 220
460 01 Liberec 33
tel.: (+420) 737 950 915

IČ: 250 26 534
DIČ: CZ25026534

Banka: ČSOB a.s., Liberec
Číslo účtu CZK: 205 704 503/0300

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb (dále jen jako „zboží“) společností OSIT s.r.o., (dále jen „dodavatel“) odběratelům a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s dodavatelem. Odlišná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek. Založení závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím objednávky odběratele dodavatelem.

Odběratel

1.    Koncový uživatel
Koncovými uživateli, resp. spotřebiteli jsou všichni zákazníci kromě následující skupiny (podnikatelský subjekt) a řídí se platným občanským zákoníkem.

2.    Podnikatelský subjekt
Do této skupiny jsou zařazeny podnikatelské subjekty podnikající na základě platného IČ a řídí se platným obchodním zákoníkem.


Ochrana osobních údajů

1.    Ochrana osobních údajů - Osobní data (např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení,  IČ, DIČ atd.), jež jsou součástí, jsou dodavatelem považována za diskrétní a chráněna proti zneužití. Dodavatel tyto informace nebude sdělovat třetím stranám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky zákazníka (přepravci, banky apod.), a to pouze v nezbytném rozsahu.
2.    Odběratel souhlasí se shromažďováním a používáním údajů za výše stanovených podmínek.
3.    Dodavatel si vyhrazuje právo zasílat odběratelům e-mail s informacemi o cenových akčních nabídkách a to maximálně jednou za týden. Odběratel má právo písemně (e-mailem) odvolat svůj souhlas s používání svých osobních údajů za tímto účelem.
4.    Dodavatel se zavazuje, že bude respektovat a chránit osobní údaje poskytnuté zákazníkem v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.).
5.    Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely
- úspěšné vyřizování zákazníkovy objednávky, reklamace atd.
- informování zákazníka o skutečnostech souvisejících přímo s jeho objednávkami, reklamacemi atp.
- poskytování informací zákazníkovi o zboží, cenách atd.
6.    Dodavatel si vyhrazuje právo využívat všech veřejně dostupných prostředků k ověření pravdivosti a aktuálnosti zákazníkem poskytnutých osobních údajů.
7.    Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout zpracování informací v případě, že nabude zjištění, že poskytnuté údaje:
- nejsou pravdivé
- byly poskytnuty osobou či subjektem, jemuž nenáleží
- byly poskytnuty se záměrem, který je v rozporu se zákony platnými na území ČR
8.    Zákazník má právo požádat o změnu těchto údajů


Objednávka a zrušení objednávky

1.    Objednávat je možno následujícími způsoby:
- e-mailem na adrese obchod@osit.cz
- telefonicky na čísle (+420) 737 950 915
vosobně (např. při konzultační návštěvě u odběratele)

2.    Objednávka zrealizovaná některým z výše uvedených způsobů je závazná a lze ji zrušit pouze za následujících podmínek:
vZákazník oznámí dodavateli záměr o zrušení objednávky, případně její části.
- Je-li zboží pro zákazníka již skladem nebo na cestě od dodavatele, je dodavatel oprávněn vystavit zákazníkovi penalizační fakturu. V případě, že objednané zboží bylo speciálně pro zákazníka na jeho objednávku, může penalizace dosáhnout výše až 100% z ceny zboží a navíc i vedlejší náklady spojené se zrušením objednávky (doprava od dodavatele atp.).
- Penalizační faktura bude vystavena, i když zákazník odmítne převzít objednané zboží a objednávka se tím zruší automaticky
- Penalizační faktura bude vystavena minimálně na částku 350,- Kč bez DPH.


Platební podmínky

1.    Platbu lze realizovat následujícími způsoby:
- Na dobírku - při doručení zboží
- Platba předem bankovním převodem (resp. zálohovou fakturou, výše zálohové faktury záleží na dohodě mezi zákazníkem a prodávajícím; běžně dosahuje 50 až 100 procent konečné ceny objednaného zboží, zejména jedná-li se o zboží nestandardní, na objednávku (např. zakázkové konfigurace PC – např. OSITMachine, Dell, nestandardní komponenty či periferie a SW)
- V hotovosti při převzetí
2.    U stálých odběratelů lze po předchozí dohodě mezi dodavatelem a odběratelem umožnit úhradu zboží na fakturu se splatností (splatnost 14 dní)
3.    Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.


Cena za zboží, cenové nabídky


1.    Cenové nabídky, ústní a telefonické informace o cenách nabízeného zboží jsou informativní a ze strany dodavatele jsou nezávazné, odběratelem nevymahatelné. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů, popř. i ceny zboží bez předchozího upozornění. Dodavatel nezodpovídá za chyby, které mohly vzniknout např. při tisku marketinkových či technických materiálů.
2.    Pro upřesnění ceny a specifikaci zboží je odběratel oprávněn vyžádat si závaznou cenovou nabídku (dále jen jako „nabídka“), s platností 7 kalendářních dnů od data vystavení, není-li však uvedeno jinak
3.    Cenová nabídka nezahrnuje žádné související služby, jestliže není výslovně uvedeno jinak. Dodavatel předpokládá obvyklé použití zboží; jakékoliv specifické požadavky na dodávané zboží (např. nainstalovaný operační systém či způsob jeho připojení atd.) je třeba výslovně uvést v objednávce.


Uzavření smlouvy, objednávka


1.    Uzavření jednotlivých obchodních případů probíhá na základě písemných objednávek odběratele a to elektronickou formou (např. e-mail), poštou, výjimečně též na základě ústní či telefonické objednávky. Vystavení objednávky obvykle předchází cenová nabídka dodavatele vystavená na základě poptávky odběratele. Jestliže není písemně uvedeno jinak, platí pro závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem tyto Všeobecné podmínky, které jsou platné až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi dodavatelem a odběratelem. Platné jsou ceny uvedené v platné nabídce dodavatele, nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky.
2.    Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
-    Obchodní firmu (resp. název) i sídlo odběratele včetně telefonického spojení; je-li odběratel fyzická osoba, uvede jméno a příjmení, bydliště a místo podnikání
-    Osobu, zastupující odběratele s oprávněním v dané věci jednat, IČ a DIČ odběratele (je-li registrován jako plátce DPH);
-    Jednoznačnou specifikaci a množství zboží, specifikaci objednaných služeb, dodací podmínky (místo i termín), osobu odpovědnou pro převzetí zboží a případné další specifické požadavky.
-    Po obdržení objednávky odběratele zašle dodavatel odběrateli Potvrzení objednávky, a to e-mailem, případně písemně. Dodavatel si vyhrazuje právo na přijetí objednávky, která byla doručena i po uplynutí lhůty platnosti nabídky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení objednávky. Jestliže se základní údaje (jako specifikace a množství zboží, dodací a platební podmínky) v potvrzené objednávce vystavené dodavatelem shodují s textem objednávky odběratele, potvrzuje dodavatel předáním, resp. potvrzením objednávky svoji vůli přijmout objednávku odběratele jako závaznou a tímto okamžikem vzniká závazkový vztah. Toto není pro dodavatele závazné v případě, že výrobce přestal vyrábět a dodávat produkt, který je součástí zboží, nahradí ho novou verzí, popř. výrazným způsobem změní cenu produktu. V takovém případě tuto skutečnost dodavatel neprodleně sdělí odběrateli a po dohodě s ním zašle aktualizované potvrzení objednávky.
-    Nastane-li situace, že některý z požadavků uvedených v objednávce odběratele nemůže dodavatel splnit, zašle odběrateli upravenou nabídku a vyžádá si stanovisko odběratele. Dodací lhůta, uvedená v potvrzení objednávky, začíná běžet po uhrazení zálohy objednatelem (připsáním dané částky na účet dodavatele).


Dodávka zboží a způsob dopravy

1.    Zasílání přepravní službou v rámci ČR
- Zboží je možné zaslat odběrateli přepravní službou PPL, popř. Profi balíkem České pošty
- Cena dopravného je od 125,- Kč bez DPH (149,- Kč včetně DPH), konečná cena je závislá na celkové přepravní hmotnosti i celkové ceně zboží.
- V případech přesně určených může úhradu za dopravu zboží k odběrateli převzít dodavatel
- Při dodání zboží je odběratel povinen zboží převzít a překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice, neporušenost pásky) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
- Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na číslo (+420) 737 950 915 nebo e-mailem (obchod@osit.cz) dodavateli, sepsat s dopravcem protokol o škodě a zaslat jej do 24 hodin dodavateli e-mailem (obchod@osit.cz).
- Pokud odběratel stvrdil podpisem převzetí zásilky od dopravce v dokladech dopravce, nelze brát na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný zřetel.

2.    Doprava zboží k odběrateli vlastními přepravními prostředky dodavatele
- Tento způsob dopravy lze využít po dohodě mezi dodavatelem a odběratelem
- Náklady na dopravu hradí odběratel na základě platného ceníku dodavatele, případně dle vzájemné dohody mezi dodavatelem a odběratelem
- Lze s výhodou zkombinovat s instalací zboží na místě u odběratele a poskytnutím dalších služeb z portfolia dodavatele po vzájemné předchozí dohodě
- Termín dodávky zboží je závislý na dostupnosti produktů a provozních možnostech dodavatele. Realizace bude provedena v co nejkratším termínu, obvykle v rozmezí 1-21 dnů, v případě zvláštních produktů a rozsáhlejších dodávek v rámci až několika týdnů.
- Předpokládaný termín dodání je uveden v potvrzení objednávky, dodavatel může výjimečně po informování odběratele tento termín prodloužit.
- Jako splnění termínu dodávky zboží se považuje dodání zboží odběrateli pracovníkem dodavatele (užitím vlastní dopravy dodavatele) v dohodnutém místě, nebo předání zboží prvnímu tuzemskému přepravci.
- Vyžaduje-li zboží instalaci u odběratele, považuje se za splnění termínu také oznámení odběrateli, že zboží je připraveno k expedici. Pozdější případná instalace u odběratele poté na splnění termínu dodávky zboží vliv.
- Není-li dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo odběratele, případně jiné místo uvedené na objednávce či potvrzení objednávky.
- Náklady spojené s dodáním zboží na dohodnuté místo hradí odběratel. Dodavatel volí dle druhu a povaze zboží a údajů na objednávce nejvhodnější způsob dopravy (vlastní dopravu dodavatele, poštovní přepravu či přepravní službu). Drží-li se přeprava přepravních pokynů odběratele, nese odběratel plnou odpovědnost za riziko ztráty, zničení či poškození ve chvíli předání zboží poštovní přepravě či prvnímu dopravci.
- Odběratel nese veškeré náklady spojené s opakovanou dopravou zboží v plné výši, nedojde-li k převzetí zboží z důvodů ležících na straně odběratele (např. není přítomna osoba určená odběratelem v dohodnutém termínu). Zjistí-li odběratel rozpor s dodacím listem, případně zjevné poškození obalů nebo produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit dodavateli anebo doručiteli zásilky a o tomto zjištění uvést zápis na dodacím listu, popř. dodacím listu přepravní služby.
- Zjistí-li odběratel rozdíl v množství a/nebo druhu zboží, případně zřejmé poškození zboží, je odběratel povinen tuto vadu neprodleně reklamovat u dodavatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí dodavatel brát zřetel.
- Odběratel je povinen také provést kontrolu sériových čísel dodaného zboží, zda jsou v souladu se záznamy na dodacím listě a případný rozdíl oznámit dodavateli nejdéle do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. Dodavatel poté zajistí nápravu a zašle nový dodací list do 14 pracovních dní. Nebude-li dodavatel odběratelem informován včas, tak rozdílné sériové číslo produktu/produktů a sériové číslo uvedené v dodacím listě je důvodem pro odmítnutí případné reklamace.


Záruční podmínky

1.    Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.


Odstoupení od kupní smlouvy

1.    Odstoupení od kupní smlouvy ze strany koncového zákazníka:
- Odběratel má právo podle ustanovení Občanského zákoníku (zákon č. 40/1969 Sb.) §53 odst. 7 právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Tato možnost zaniká, pokud bylo zboží předáno zákazníkovi osobně prodávajícím. Pokud se odběratel rozhodne zboží vrátit, musí ho nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu a kompletní zaslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží splňující výše uvedené podmínky dodavatel obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Odběratel zásadně nebude přijímat zboží zaslané za tímto účelem na dobírku!
- Vrácená částka bude vypočtena z rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.).
- Při chybné objednávce ze strany odběratele a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si dodavatel vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi manipulační poplatek ve výši minimálně 15% z ceny vraceného zboží a navíc náklady vynaložené prodávajícím při prvotní expedici zboží, i když nebyly účtovány. Tímto není dotčeno právo prodávajícího rozhodnout se, zda bude či nebude vrácení zboží akceptovat.
2.    Odstoupení od kupní smlouvy ze strany podnikatelského subjektu:
- Odběratel má právo odstoupit od kupní smlouvy dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění a jeho novelizací.
- Při chybné objednávce ze strany odběratele a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si dodavatel vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi manipulační poplatek ve výši minimálně 15% z ceny vraceného zboží a navíc náklady vynaložené prodávajícím při prvotní expedici zboží, i když nebyly účtovány. Tímto není dotčeno právo prodávajícího rozhodnout se, zda bude či nebude vrácení zboží akceptovat.
3.    Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:
Dodavatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo její části v těchto případech:
-    zboží se již nevyrábí či nedodává
-    výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
V těchto případech bude odběratel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Jestliže již odběratel zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, tato částka mu bude převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Platné ceny jsou potvrzeny odběrateli v okamžiku potvrzení objednávky.
Je-li platná cena totožná nebo nižší, než na objednávce, není zpětně odběrateli potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.
Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, dodavatel neprodleně o této skutečnosti informuje odběratele, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
Při telefonické objednávce je vždy odběrateli sdělena platná cena pro danou objednávku, případně zaslána formou nabídky elektronickou cestou (e-mailem).


Změna fakturačních údajů

1.    Změna fakturačních údajů (např. jména, názvu firmy, IČ, ulice atp.) po vystavení dokladu bude zpoplatněna částkou 250,- Kč bez DPH.


Závěrečná ustanovení

1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2008
2.    Pro koncové zákazníky (nepodnikající subjekty) specifikované výše se tyto Všeobecné obchodní podmínky řídí platným ustanovením Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami.
3.    Pro podnikatelské subjekty specifikované výše se tyto Všeobecné obchodní podmínky řídí platným ustanovením Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. se všemi příslušnými novelami.
4.    Dodavatel si vyhrazuje právo změny těchto Všeobecných obchodních podmínek bez předchozího upozornění.