Záruční podmínky / reklamační řád

Základní ustanovení


1. Není-li uvedeno jinak, pak je tento reklamační řád platný pro odběratele (tedy koncové uživatele i podnikatelské subjekty). U zakoupeného zboží je přiložena faktura a dodací list, který slouží zároveň jako záruční list. Převzetím zboží od dopravce či dodavatele odběratel souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami i s tímto Reklamačním řádem prodávajícího a potvrzuje tím, že byl s nimi seznámen.


Reklamační řízení


1. Pokud není uvedeno jinak, reklamace je třeba uplatnit v reklamačním oddělení prodávajícího.
2. Záruční doba na zboží zakoupené u prodávajícího je pro koncového zákazníka vždy minimálně 24 měsíců a je uvedena v nabídce, resp. na dodacím a záručním listu, případně samostatně na záručním listu.
3. Dodavatel u počítačových sestav OSITMachine poskytuje záruku na bezplatnou práci technika v případě selhání hardware v délce 24 měsíců za podmínek v tomto reklamačním řádu uvedených.
4. Záruční doba začíná dnem, kdy byla vystavena faktura a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě, že dojde k výměně zboží za jiný kus (případně typ), odběratel obdrží reklamační protokol, kde bude uvedeno nové sériové číslo. V případě dalších reklamací lze reklamaci uplatit na základě tohoto protokolu.
5. Dodavatel vyřizuje reklamace nejpozději do 30-ti kalendářních dnů (platí pouze pro koncové zákazníky) ode dne přijetí vadného zboží v reklamačním oddělení prodávajícího.
6. Náklady, které jsou spojené s vyřízením reklamace, nejsou předmětem záruky. Jedná se zejména o přepravní náklady směrem od odběratele. Přepravní náklady směrem zpět ke odběrateli hradí dodavatel pouze v případě oprávněné reklamace.
7. V případě, že reklamace bude neoprávněná, bude dodavatel účtovat odběrateli všechny náklady spojené s opravou a testováním zboží. Zboží je zasláno odběrateli zpět buď na dobírku, nebo po uhrazení faktury.
8. Cena za práci v případě neoprávněné reklamace a v případě, že se závada neprojevila nebo byla zpúsobena nevhodnou manipulací či užíváním výrobku, je 500,- Kč bez DPH za každou 1 započatou hodinu práce technika.
9. V případě rozdílů se informace o technických parametrech, výbavě a kompletnosti dodávaných produktů dodavatelem řídí výhradně originálními popisy o technických parametrech, výbavě a kompletnosti udaných výrobcem a nejsou důvodem k příjmu zboží do reklamačního řízení.


Nárok na uplatnění záruky zaniká:

1. Vypršela-li u reklamovaného zboží ke dni převzetí do opravy záruční doba.
2. Porušením případných ochranných pečetí a nálepek nebo poškozením zboží při přepravě (toto je třeba řešit přímo s dopravcem).
3. Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
4. Neodbornou instalací, obsluhou, zacházením, nebo zanedbáním péče o zboží.
5. Používáním zboží v takových podmínkách, které neodpovídají svoji prašností, teplotou, vlhkostí či chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí, pro které byl výrobek určen výrobcem.
6. Když se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a použitím neoriginálního spotřebního materiálu.
7. Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či dalších úprav bez svolení dodavatele.
8. Zboží bylo poškozené nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
9. Zboží bylo poškozeno živly.
10. Ztrátou Záručního listu
11. Mechanickým poškozením zboží
12. Elektrickým poškozením (viditelně spálený přístroj, součástky nebo plošné spoje)


Odpovědnost

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za:
1. Data koncového odběratele/zákazníka/uživatele. Za svá data a programy si zodpovídá odběratel.
2. Nefunkčnost či nekorektní chování operačního systému, případné poškození či porušení funkčnosti operačního systému neodbornými či nevhodnými zásahy, malwarem (neboli škodlivým softwarem - počítačové viry, trojské koně, adware a spyware), instalací nevhodného software.
3. Nepřímé a následné škody, např. ušlý zisk, výnos, příjem, údaje či očekávané úspory. Dodavatel neodpovídá ani škodu, které mohl odběratel předejít na základě rady či instrukce poskytnuté ze strany dodavatele;
4. Škodu, která vznikla v důsledku použití materiálu poskytnutého nebo určeného odběratelem nebo v důsledku plnění instrukcí odběratele
5. Jakoukoliv škodu způsobenou opomenutím odběratele pravidelně a v plném rozsahu zálohovat své programy a data.


Práva odběratele


1. Práva odběratele se řídí v případě koncového zákazníka Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami.
2. Práva odběratele se řídí v případě podnikatelského subjektu Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. se všemi příslušnými novelami.


Povinnosti odběratele


1. Odběratel má povinnost prohlédnout dodané zboží bezodkladně po přechodu nebezpečí škody na zboží, tzn. po převzetí zboží od dodavatele. V případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na dohodnutém místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
2. Jestliže odběratel zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí odběratel provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Odběratel má povinnost uplatnit reklamaci u zboží, které má na území České republiky zajištěn autorizovaný servis přímo v těchto autorizovaných servisních střediscích, pokud jsou v místě dodavatele nebo v místě pro odběratele bližším (prodejce výpočetní techniky má tuto povinnost vždy, bez ohledu na lokaci servisního střediska). V případě, že autorizované servisní středisko provede opravu zboží, reklamace je takto vyřízena. V případě, že autorizované servisní středisko sdělí odběrateli, že vada je neodstranitelná, je odběratel povinen reklamovat vadu u dodavatele, a to do konce záruční lhůty, prodloužené o dobu, po kterou bylo zboží v autorizovaném servisním středisku. Nebude-li tato lhůta dodržena, reklamace bude jako opožděná odmítnuta.
4. Je-li odběrateli dodán se zbožím i záruční list dodaný výrobcem nebo dodavatelem, je tento záruční list nezbytný k reklamaci zboží v záruční době. Bez tohoto záručního listu nelze zboží v záruční době reklamovat.
5. Je-li zjištěn rozdíl v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat nejpozději do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti dodavateli zprávu o tomto rozdílu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je odběratel povinen oznámit dodavateli ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
6. Při převzetí zboží a jeho prohlídce je odběratel povinen provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel vyznačených na dodacím listě, a pokud zjistí rozdíl, kontaktovat nejpozději do druhého pracovního dne prodávajícího. Dodavatel zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání opraveného dodacího listu. Při nedodržení tohoto postupu se odběratel vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží a sériovým číslem uvedeným na dodacím listě nebude uznána jeho případná pozdější reklamace za oprávněnou.
7. Pokud odběratel bude chtít zaslat jakékoliv zboží na reklamaci dodavateli, je povinen si nechat předem přidělit tzv. RMA číslo - viz bod 6 (RMA číslo a postup vyřízení reklamace).

RMA číslo a postup vyřízení reklamace
1. RMA číslo je identifikační číslo, které je potřebné k započetí reklamačního řízení
2. RMA číslo si může nechat odběratel přidělit e-mailem, popř. telefonicky od prodávajícího.
3. RMA číslo bude odběrateli poté přiděleno nejpozději do následujícího pracovního dne.

Postup reklamace s přiděleným RMA číslem
1. Po přidělení RMA čísla doručí odběratel zboží prostřednictvím např. spediční firmy nebo České pošty na adresu reklamačního oddělení prodávajícího.
2. Zásilku je odběratel povinen na přepravním obalu výrazně označit nápisem "RMA" v samostatném poli o velikosti minimálně A5 a příslušnými čísly RMA.
3. Pokud bude v jedné zásilce více reklamovaného zboží, je odběratel povinen zřetelně označit RMA číslem jak jednotlivé reklamované zboží uvnitř balíku, tak i všechna RMA čísla zřetelně uvést na přepravním obalu. Zásilka musí obsahovat seznam zboží.
4. Zboží, které zašle odběratel dodavateli aniž by mělo přiděleno číslo RMA, je dodavatel oprávněn zaslat zpět odběrateli na jeho náklady.
5. Opravené nebo vyměněné zboží zašle dodavatel zpět na své náklady.
6. Pokud nebude na RMA číslo do 10 dnů od jeho přidělení zasláno reklamované zboží, přidělené číslo se ruší a je nutno zažádat o nové.
7. Dodavatel je oprávněn přijmout na reklamační řízení pouze kompletní zboží (tzn. včetně kabeláže, ovladačů atp.). Zboží je možno odběrateli zaslat přepravní službou PPL, popř. Profi balíkem České pošty.


Postup při reklamaci PC sestav OSITMachine pro koncové zákazníky

   1. V případě poruchy počítače OSITMachine nejprve využijte možnosti technické konzultace problému. Na kontaktním telefonním čísle Vám pomůžeme, bude-li to možné, vyřešit Vaše potíže. Často se opravdu může jednat o problémy, které lze vyřešit po telefonu a Vy si tak ušetříte čas a peníze za mnohdy zbytečné odeslání zboží na reklamaci.
   2. V případě oprávněné reklamace za Vás hradíme po celou dobu záruční lhůty (která se rovná bezplatné práci technika v případě závady hardwaru, tedy 24 měsíců) dopravu směrem od nás k vám. Dopravu k nám, tedy dodavateli, hradí zákazník. V případě výjezdu technika k zákazníkovi hradí výjezd zákazník dle platného ceníku dodavatele, není-li dohodnuto jinak. Upozornění: dopravu reklamovaného PC v případě reklamací zasílaných ze zahraničí plně hradí zákazník (tedy cesta tam i zpět).
   3. V případě, že se závada neprojevila anebo byla zpúsobena nevhodnou manipulací, používaním výrobku nebo neodborným zásahem uživatele atd. (viz. výše) - můžou být zákazníkovi vyúčtovány kompletní náklady spojené s přepravou včetně nákladů spojených s diagnostikou závady a případným servisem (práce a komponenty + součástky). Cena za práci je 500 Kč bez DPH za každou započatou 1 hodinu práce technika.
   5. Při uplatňování reklamace PC sestavy OSITMachine je kupující povinen řídit se stejnými pokyny jako při reklamaci PC komponentů.
   6. K reklamaci zasílejte pouze PC sestavu (resp. počítačová skříň + napájecí kabel k vyloučení závady kabelu) bez příslušenství (tzn. bez monitoru, reproduktorů, klávesnice, myši, ovladačů, návodů, médií atp).
   7. K zabránění mechanickému poškození zabalte PC sestavu do originálního obalu. Za případné škody způsobené nevhodným zabalením plně zodpovídá zákazník!


Kontaktní údaje reklamačního oddělení
OSIT s.r.o.
Reklamační oddělení
Jitřní 220
460 01 Liberec 33

tel.: (+420) 737 950 915
e-mail: obchod@osit.cz


Závěrečná ustanovení


1. Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2008 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží.
2. Pro "koncové zákazníky" specifikované ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího se řídí platným ustanovením Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami a vztahuje se na zboží, jež bylo odběratelem zakoupeno přímo u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. V případě, že zde není uvedeno jinak, řídí se průběh reklamačního řízení oběma výše uvedenými zákony v platném znění.
3. Pro „prodejce výpočetní techniky" specifikované ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího se řídí platným ustanovením Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. se všemi příslušnými novelami a vztahuje se na zboží, jež bylo odběratelem zakoupeno přímo u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. V případě, že zde není uvedeno jinak, řídí se průběh reklamačního řízení oběma výše uvedenými zákony v platném znění.
4. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit tento Reklamační řád bez předchozího upozornění.